Saturday, August 14, 2010

Sri Subramanyar Ashtotram by Rms

Sri Subrahmanya Ashtothram
1. Om Skandaya namaha
2. Om Guhaya namaha
3. Om Shanmugaya namaha
4. Om Phalanetrasutaya namaha
5. Om Prabhave namaha
6. Om Pingalaya namaha
7. Om Kritikasunave namaha
8. Om Sikivahaya namaha
9. Om Dvisadbhujaya namaha
10. Om Dvisannetraya namaha
11. Om Saktidharaya namaha
12. Om Pisitasaprabhamjanaya namaha
13. Om Tarakasurasamharine namaha
14. Om Raksobalavimardhanaya namaha
15. Om Mattaya namaha
16. Om Pramattaya namaha
17. Om Unmattaya namaha
18. Om Surasainyasuraksakaya namaha
19. Om Devasenapataye namaha
20. Om Pragnaya namaha
21. Om Krpalave namaha
22. Om Bhaktavatsalaya namaha
23. Om Umasutaya namaha
24. Om Saktidharaya namaha
25. Om Kumaraya namaha
26. Om Kraunchadharanaya namaha
27. Om Senanyai namaha
28. Om Agnijanmane namaha
29. Om Visakhaya namaha
30. Om Sankaratmajaya namaha
31. Om Sivaswamine namaha
32. Om Ganaswamine namaha
33. Om Sarwasvamine namaha
34. Om Sanatanaya namaha
35. Om Anantasaktaye namaha
36. Om Aksobhyaya namaha
37. Om Parvatipriyanandanaya namaha
38. Om Gangasutaya namaha
39. Om Sarodbhutaya namaha
40.Om Ahootaya namaha
41. Om Pavakatmajaya namaha
42. Om Jrmbhaya namaha
43. Om Prajrmbhaya namaha
44. Om Ujjrmbhaya namaha
45. Om Kamalasanasamstutaya namaha
46. Om Ekavarnaya namaha
47. Om Dvivarnaya namaha
48. Om Trivarnaya namaha
49. Om Sumanoharaya namaha
50. Om Chaturvarnaya namaha
51. Om Panchavarnaya namaha
52. Om Prajapataye namaha
53. Om Ahaspataye namaha
54. Om Agnigarbhaya namaha
55. Om Samigarbhaya namaha
56. Om Visvaretase namaha
57. Om Surarighnaya namaha
58. Om Haridvarnaya namaha
59. Om Subhakaraya namah
60. Om Vasavaya namaha
61. Om Vutuvesabhrte namaha
62. Om Pusne namaha
63. Om Gabhastine namaha
64. Om Gahanaya namaha
65. Om Chandravarnaya namaha
66. Om Kaladharaya namaha
67. Om Mayadharaya namaha
68. Om Mahamayine namaha
69. Om Kaivalyaya namaha
70. Om Sangareesutaya namaha
71. Om Visvayonaye namaha
72. Om Ameyatmane namaha
73. Om Tejonidhaye namaha
74. Om Anamayaya namaha
75. Om Paramesthine namaha
76. Om Parabrahmane namaha
77. Om Vedagharbaya namah
78. Om Viradvapuse namah
79. Om Pulindakanyabharte namaha
80. Om Mahasarasvatavrtaya namaha
81. Om Asritakhiladatre namaha
82. Om Choraghnaya namaha
83. Om Roganasanaya namaha
84. Om Anantamurtaye namaha
85. Om Anandaya namaha
86. Om Sikhandikrtaketanaya namaha
87. Om Dhambhaya namaha
88. Om Paramadhambhaya namaha
89. Om Mahadhambaya namaha
90. Om Vrsakapaye namaha
91. Om Karanopattadehaya namaha
92. Om Karanatitavigrahaya namaha
93. Om Anisvaraya namaha
94. Om Amrtaya namaha
95. Om Pranaya namaha
96. Om Pranayamaparayanaya namaha
97. Om Viruddhahantre namaha
98. Om Viraghnaya namaha
99. Om Raktasyamagalaya namaha
100. Om Mahate namaha
101. Om Subrahmanyaya namaha
102. Om Guhapreetaya namaha
103. Om Brahmanyaya namaha
104. Om Brahmanapriyaya namaha
105. Om Vamsavrddhikaraya namaha
106. Om Vedavedhyaya namaha
107. Om Aksayaphalapradaya namaha
108 Om Mayuravahanaya Namaha

Om Valli Devasena sametha Subramanya Swamine Namaha Nanavita mantra pushpani Samrpayami.

No comments: