Thursday, March 12, 2009

MadhurAshtakam

Adharam Madhuram:-

Sanskrit lyrics:-(In English)
1.Adharam Madhuram, Vadanam Madhram,
Nayanam Madhuram, Hasitham Maduram,
Hrudhayam Madhuram, Gamanam Maduram,
Madhuradhipather Akhilam Madhuram.

2.Vachanam Madhuram, Charitham Madhuram,
Vasanam Madhuram, Valitham Madhuram,
Chalitham Madhuram, Bramitham Maduram,
Madhurathipather Akhilam Madhuram.

3.Venur Madhuro, Renur Madhuraha,
Panir Madhuraha, Padhou Madhuram,
Nrithyam Madhuram, Sakhyam MadhuraM,
Madurathipather Akhilam Maduram

4.Geetham Madhuram, Peetham Madhuram,
Bhuktham Madhuram,Suptham Madhuram,
Roopam Madhuram, Thilakam Madhuram
Madhurathipather akhilam Madhuram.

5.Karanam Madhuram, Tharanam Madhuram,
Haranam Madhuram, smaranam Madhuram,
Vamitham Madhuram, Samitham Maduram,
Madhurathipather akhilam Madhuram.

6.Gunja Madhura, Mala Madhura,
Yamuna Madhura, Veechi Madhura,
Salilam Madhuram, Kamalam Madhuram,
Madhurathipather akhilam Madhuram.

7.Gopi Madhura, Leela Madhura,
Yuktham Madhuram, Muktham Madhuram,
Drishtam Madhuram,Sishtam Madhram,
Madhurathipather akhilam Madhuram

8.Gopa Madhura, Gavo Madhura,
Yashtir Madhura, Srushtir Madhra,
Dhalitham Madhram, Phalitham Madhuram,
Madhurathipather akhilam Madhuram.

No comments: